Cele

Nasze główne zamierzenia to:

 • Opracowanie przepisów i standardów dla produktów biobazowych;
 • Wzmacnianie rynkowego popytu oraz promowanie rynkowej podaży produktów biobazowych;
 • Wykonanie analizy polityki (analiza scenariuszy) w celu wspierania Komisji Europejskiej w działaniach na rzecz rozwijania wspólnych ram rozwojowych (równe warunki działania oraz zharmonizowana polityka regulacyjna).

Jak osiągniemy te cele

 • Poprzez przyjęcie metod analizy cyklu życia produktów
  • LCA (ocena cyklu życia)
  • LCC (ocena kosztów cyklu życia)
  • S-LCA (społeczna ocena cyklu życia)
 • Poprzez analizę wybranych studiów przypadków obejmujących:
  • materiały konstrukcyjne
  • bio-polimery
  • chemikalia wysokowartościowe

Cele szczegółowe:

 • Opracowanie dostosowanego do potrzeb programu zrównoważonego rozwoju;
 • Identyfikacja luk w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju, wymogów i kryteriów;
 • Opracowanie rozsądnego i harmonijnego podejścia do prowadzenia oceny środowiskowej LCA, społecznej LCA-S oraz techno-ekonomicznej LCC produktów biobazowych;
 • Poprawienie rzetelności certyfikatów i standardów dotyczących zrównoważonego rozwoju;
 • Ocena skuteczności zaproponowanego programu zrównoważonego rozwoju na podstawie wybranych studiów przypadków;
 • Opracowanie podejścia służącego do identyfikacji i minimalizowania ryzyka negatywnych wpływów wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów;
 • Wspieranie rynkowego popytu na produkty biobazowe poprzez prowadzenie oceny preferencji i akceptacji wśród konsumentów;
 • Rozpowszechnianie świadomości dotyczącej zrównoważonej produkcji produktów biobazowych wśród organizacji rolniczych, przedstawicieli przemysłu, instytucji unijnych, przedsiębiorców oraz interesariuszy w całym społeczeństwie.