Zadania

WP1 – Monitoring i analiza istniejących programów zrównoważonego rozwoju biogospodarki

Show More WP1
Miesiące: 1-9
Zadanie 1.1 Badania monitorujące i przegląd istniejących inicjatyw certyfikacyjnych.
Zadanie 1.2 Badania monitorujące istniejące normy techniczne w ocenie zrównoważonego rozwoju; przegląd istniejących baz danych rozwiązań technicznych i wybór interfejsów wewnątrz całego łańcucha dostaw oraz schematów certyfikacyjnych.
Zadanie 1.3 Wybór łańcuchów wartości do dalszych analiz.
Zadanie 1.4 Określenie studiów przypadków i interesariuszy.

WP2 – Ocena środowiskowa upstreamu

Show More WP2
Miesiące: 1-36
Zadanie 2.1 Przegląd literatury dotyczącej wskaźników środowiskowych branych pod uwagę w badaniach produktów biobazowych.
Zadanie 2.2 Granice systemu w ocenie środowiskowej upstreamu w badaniach produktów biobazowych.
Zadanie 2.3 Wybór strategicznych wskaźników środowiskowych rozwoju zrównoważonego i powiązanych kategorii oddziaływania na środowisko.
Zadanie 2.4 Inwentaryzacja Cyklu Życia (LCI) produkcji surowca i przetwórstwa upstreamowego.
Zadanie 2.5 Główne oddziaływania środowiskowe związane z produkcją surowca i przetwórstwem upstreamowym.

WP3 – Ocena środowiskowa downstreamu

Show More WP3
Miesiące: 1-36
Zadanie 3.1 Powiązanie polityk gospodarki cyrkulacyjnej z oceną cyklu życia (LCA).
Zadanie 3.2 Wyznaczenie ram programowych oceny środowiskowej upstreamu.
Zadanie 3.3 Opracowanie metodyki oceny środowiskowej zrównoważonego rozwoju dla opcji końca cyklu życia produktów.

WP4 – Ocena techniczno-ekonomiczna

Show More WP4
Miesiące: 1-36
Zadanie 4.1 Techno-ekonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji produktów biobazowych.
Zadanie 4.2 Zintegrowana analiza techno-ekonomiczna zrównoważonego rozwoju procesów konwersji surowców do produktów biobazowych.
Zadanie 4.3 Techno-ekonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju zwaloryzowanych alternatywnych opcji końca cyklu życia produktów biobazowych.
Zadanie 4.4 Zdefiniowanie kryteriów techno-ekonomicznych zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych.
Zadanie 4.5 Analiza techno-ekonomiczna studiów przypadków wybranych produktów biobazowych.

WP5 – Ocena rynkowa

Show More WP5
Miesiące: 5-28
Zadanie 5.1 Przegląd i identyfikacja czynników w ocenie zrównoważonego rozwoju (możliwe preferencje).
Zadanie 5.2 Określenie istotnych czynników sprzyjających akceptacji produktów biobazowych przez konsumentów (np. zamówienia publiczne) i producentów/firm wytwarzających produkty biobazowe.
Zadanie 5.3 Chłonność rynku w aspekcie proponowanych działań.

WP6 – Ocena społeczna

Show More WP6
Miesiące: 1-32
Zadanie 6.1 Identyfikacja obszarów chronionych.
Zadanie 6.2 Mapowanie i analiza interesariuszy oraz walidacja obszarów chronionych.
Zadanie 6.3 Kategorie oddziaływania i wskaźniki S-LCA.
Zadanie 6.4 Opracowanie kryteriów i wskaźników społecznych i społeczno-ekonomicznych analizy końca cyklu życia produktu.
Zadanie 6.5 Działania na rzecz promowania społecznej akceptacji.

WP7 – Analiza ryzyka dotycząca pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) w ocenie produktów biobazowych

Show More WP7
Miesiące: 3-36
Zadanie 7.1 Badania istniejących podejść w analizie ILUC oraz ich zastosowanie w ocenie produktów biobazowych.
Zadanie 7.2 Ocena zmiany użytkowania gruntów w studiach przepadków dotyczących produktów biobazowych.
Zadanie 7.3 Społeczna akceptacja wskaźników zaproponowanych w analizie ILUC i rekomendacje dotyczące polityki użytkowania gruntów.

WP8 – Koncepcja programu zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych

Show More WP8
Miesiące: 6-36
Zadanie 8.1 Zdefiniowanie rekomendacji względem aktualnych standardów zrównoważonego rozwoju bioproduktów.
Zadanie 8.2 Rozszerzenie zestawu kryteriów, wskaźników i narzędzi adresowanych do aspektów środowiskowych w standardach zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych.
Zadanie 8.3 Rozszerzenie kryteriów, wskaźników i narzędzi adresowanych do aspektów socjo-ekonomicznych w standardach zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych.
Zadanie 8.4 Spójność zdefiniowanych kryteriów, kategorii i wskaźników standardów zrównoważonego rozwoju produktów biobazowych z Celami Rozwoju Zrównoważonego Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Sustainability Development Goals SDGs) i innymi obecnymi trendami certyfikacji zrównoważonego rozwoju.
Zadanie 8.5 Propozycja strategii rozwoju standardów dla systemu certyfikacji.
Zadanie 8.6 Projekt regulacji dotyczących zarządzania systemem certyfikacji.
Zadanie 8.7 Analiza szybkiej ścieżki dokumentacji europejskich standardów dotyczących produktów biobazowych.

WP9 – Analiza regulacji, ekoznakowania i inicjatyw politycznych

Show More WP9
Miesiące: 4-35
Zadanie 9.1 Analiza istniejących polityk, strategii i regulacji.
Zadanie 9.2 Ocena ekoznaków i standardów.
Zadanie 9.3 Analiza stosowalności proponowanych schematów rozwoju zrównoważonego w obecnych ramach regulacyjnych.
Zadanie 9.4 Powiązania z działaniami monitorującymi biogospodarkę.
Zadanie 9.5 Analiza polityki w celu stworzenia równych warunków działania.

WP10 – Transfer wiedzy, szkolenia i upowszechnianie

Show More WP10
Miesiące: 1-36
Zadanie 10.1 Powołanie koordynatora komunikacji, upowszechniania, sieciowania i działań informacyjnych (Communication, Dissemination, Networking and Outreach Coordinator CoDNOC) formułowanie strategii komunikacji i upowszechniania, definiowanie tożsamości marki.
Zadanie 10.2 Dzielenie się wiedzą i narzędziami poprzez stronę internetową projektu oraz media społecznościowe.
Zadanie 10.3 Konsultacje oraz ciągłe zaangażowanie interesariuszy.
Zadanie 10.4 Określenie Planu Zarządzania Danymi (Data Management Plan – DMP).
Zadanie 10.5 Zorganizowanie warsztatów i innych spotkań mających na celu skuteczne rozpowszechnianie wyników projektu i przekazywanie wiedzy.
Zadanie 10.6 Publikacja wyników projektu STAR-ProBio.

WP11 – Zarządzanie i koordynacja

Show More WP11
Miesiące: 1-36
Zadanie 11.1 Wyznaczenie terminu/koordynacja spotkania rozpoczynającego realizację projektu
Zadanie 11.2 Powołanie Project Manager (PM) oraz Project Management Committee (PMC).
Zadanie 11.3 Powołanie Zewnętrznej Rady Doradczej (EAB).
Zadanie 11.4 Powołanie Zewnętrznej Komisji Rewizyjnej (ERC) i zapewnienie jakości.
Zadanie 11.5 Administracyjne i finansowe zarządzanie projektem.
Zadanie 11.6 Naukowe kierowanie projektem.
Zadanie 11.7 Zarządzanie projektem pod kątem komunikowania efektów.[/bg_collpase]

WP12 – Wymogi etyczne

Show More WP12
Miesiące: 1-36
Rezultat 12.1 Ochrona Danych Osobowych – Wymóg nr 1